Provozní řád od 25.5. do 30.6.2020

PROVOZNÍ ŘÁD OD 25.5. DO 30.6.2020
Organizační opatření ke znovuotevření MŠ dne 25.5.2020

POKYNY PŘI VSTUPU A ODCHODU
● provozní doba v tomto období je 7:00 – 16:00 hodin
● děti budou navštěvovat MŠ bez roušek, při příchodu je rodiče vybaví jednou sterilní rouškou, uloženou v uzavíratelném sáčku a umístí ji do šatny (pro případ výskytu příznaků COVID-19)
● v případě použití roušek, je nutné přinést novou (sterilní)
● rodiče vstupují pouze na vyzvání pověřeného zaměstnance školy, neotvírají ani nezavírají vrátka, vstupují pouze hlavním vchodem
● rodiče vstupují pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), za které se považuje nejen rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének.
● rodiče a veřejnost se před budovou MŠ pohybují v 2 m rozestupech a pouze v rouškách
● vstup do budovy řídí zaměstnankyně MŠ, pouští do šatny maximálně dva rodiče s dětmi,
další mohou vstoupit až po opuštění budovy předchozích rodičů z jedné šatny
● u vstupu jsou umístěny desky se značkami dětí, které jsou nahlášeny k docházce
● pověřená osoba zasunuje kartičky dle sdělení rodiče (po obědě, po spaní)
● rodiče se v šatnách zdržují nezbytně dlouhou dobu, pomáhají dětem se sebeobsluhou a co nejrychleji opouští šatnu, na chodbě předávají dítě pověřené osobě (zaměstnanci MŠ), která dítě odvede do příslušné třídy a předá učitelce
● v šatnách je nastaven nový zasedací pořádek s rozestupy
● rodiče se mohou pohybovat jen v šatnách a na chodbě v přízemí
● vstup po schodech, do prostor školní kuchyně a do kanceláře vedoucí školní jídelny je zakázán
● rodiče vybaví dítě náhradním oblečením pro pobyt v MŠ i venku. Oblečení uloží do tašky v šatně
● děti přicházejí do MŠ v oblečení na zahradu a v tomto oblečení také odcházejí domů, převlékají se do oblečení určeného pro pobyt v MŠ, každý den je potřeba používat čisté oblečení pro pobyt v MŠ a pro pobyt na zahradě
● rodiče mohou děti vyzvedávat od 14:30 hod., kdy se začíná podávat společná svačina
● pokud dítě odchází ve 14:30 hod., nebude svačit, svačina bude ukončena v 15:00 hod.
● odpoledne si rodiče děti vyzvedávají na zahradě a rovnou odchází, při nepříznivém počasí je odchod dětí z MŠ organizován podobně jako příchod, rodič zazvoní na třídu svého dítěte, učitelka upozorní pověřenou osobu a ta dítě přivede do šatny, kde ho předá rodiči
● v případě nutnosti komunikace rodiče s učitelkou je možno zavolat na třídní mobil, nebo komunikovat prostřednictvím emailů
● omezení pravidel při oslavách narozenin a svátků dětí (bez donášky občerstvení – jen společně oslavenci popřejeme)
● odnášení veškerých lůžkovin každý pátek domů, kontrola věcí v šatnách
● kroužek AJ bude realizovaných ve dvou skupinách (Písnička, Sluníčko)

RANNÍ FILTR
1. dezinfekce rukou zákonného zástupce a dítěte
2. předání čestného prohlášení, popř. kopii dokladu o existenci alergického onemocnění, bez předání dokumentů nebude umožněn vstup do budovy
3. vizuální zhodnocení zdravotního stavu dětí, děti s projevy nachlazení nebudou přijaty do MŠ
4. zákaz vnášení hraček z domova a osobních předmětů dětí do šaten a budovy MŠ
5. zákaz vnášení jídla a pití v láhvích
6. zákaz sběru surovin (baterie, hliník apod.)

POSTUP PŘI VÝSKYTU PŘÍZNAKŮ COVID-19
● nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
● pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti (sborovna) a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na
okamžité vyzvednutí dítěte
● o podezření se informuje spádová hygienická stanice
● ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 

Design by SITMP