Nástěnka

Provoz MŠ o vánočních prázdninách 2017

Provoz MŠ bude do 22.12.2017 pátek
a novém roce začínáme 2.1.2018 - úterý
Přejeme Vám všem příjemné a klidné vánoční svátky

Podzimní prázdniny 2017

Prosíme rodiče, aby napsali závazně docházku svého dítěte na dny 26. a 27. 10. 2017.
Děkujeme

Změna školného od 1.9.2017

Měsíční záloha na stravné: 800,- Kč
3 – 6 let           36,- Kč
děti 7 leté         40,- Kč

Od 1. 9. 2017 dochází ke změně ceny školného - 411,- Kč měsíčně.
Zadejte si trvalý příkaz k 5. dni v měsíci - tj. poprvé k 5.9.2017.
Opakované pozdní platby jsou důvodem k ukončení docházky.
Prosím všechny rodiče o dodržování termínů plateb - jak školného, tak i stravného.
Více informací k platbám

Informativní schůzka

Zveme vás na schůzku rodičů před začátkem školního roku dne 29. 8. 2017 od 15:30 hod ve třídách naší MŠ.
Máte-li možnost, seznamte se s novým Školním řádem na školní rok 2017/2018 a Provozním řádem zahrady, které naleznete na našich webových stránkách (na této stránce dole).
Srdečně Vás zveme.
paní učitelky 50. MŠ

Projekty ve školním roce 2017/2018

Pomozte nám ozdobit stromeček -  Doubravecké listy 2011
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - sbíráme použité baterie - Logo
Sbíráme plastová víčka
Sbíráme kaštany, žaludy od 18.9. do 15.11.2017
Celé Česko čte dětem - prosíme
čtěte svým dětem minimálně 20 minut denně - Logo
Svět nekončí za vrátky-cvičíme se zvířátky ve třídě Kytička

Dotace a granty

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY II. - podáno v 9/2017

ŠABLONY
Ve školním roce 2016/2017 jsme získali dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělání ve výzvě č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt je realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Dotaci jsme použili na personální podporu formou školního asistenta a na vzdělávání učitelů.
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - 3 učitelky
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - 1 učitelka
Čtenářská pregramotnost - 2 učitelky
Matematická pregramotnost - 2 učitelky
Individualizace vzdělání v MŠ - 1 učitelka

KŮZLÁTKA ZAHRADNÍKY
Ve šk. roce 2016/17 jsme získali dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na realizaci vyvýšených záhonků a
výsadbu ovocných stromků a keřů.
Realizace bude probíhat na podzim 2016.

KDO STAVÍ - NEZLOBÍ
Ve školním roce 2015/16 jsme získali dotaci z MŠMT na nákup stavebnic.
Pořídili jsme dětem několik typů stavebnice SEVA do každé třídy.
Volba byla dobrá, děti si stavebnici velmi oblíbily a je hodně využívaná.
Podívejte se 
zde

ŽIVÝ PLOT PRO ŽIVOT
Ve šk. roce 2013/14 získala naše MŠ dotaci z Fondu Životního prostředí města Plzně na výsadbu nového živého plotu.
Realizace proběhla v červnu 2014. Byly vysázeny: habr obecný, trojpuk, kolkvície a vajgélie.

KOS ZAHRADNÍKEM
Ve šk. roce 2011/12 získala naše MŠ příspěvek z nadačního fondu
Zelený poklad

Seznam přijatých dětí

Od 1. 9. 2017 byly přijaty tyto děti:
seznam dle registračních čísel

Prázdninový provoz

Bude zajišťovat v červenci 64. MŠ Plzeň, Pod Chlumem 3
a v srpnu 57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1.

Všechny vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 29.5.2017 v 50. MŠ ve své třídě.
Bližší informace

Zápisy na školní rok 2017/2018

Přijímání žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání na rok 2017/18 (dříve zápis do mateřské školy)
bude probíhat ve dnech
3. 5. 2017 středa  -  9:30 - 11:30  a 13:00 - 17:00
4. 5. 2017 čtvrtek - 13:00 - 16:00

Předpokládaný počet přijímaných dětí: 24

Stahování žádostí z webové aplikace bude spuštěno od 18. 4. 2017 - 2. 5. 2017 na www.mszapis.plzen.eu
Rodiče mohou vyplnit přihlášku do MŠ pouze elektronicky.
Přihlášku v aplikaci rodič vyplní pouze 1x a vytiskne ji tolikrát, do kolika MŠ chce dítě přihlásit.

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa na:
Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Mgr. Magdaléna Kýhosová, tel: 378 033 163
Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně spr., dopravy a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 221, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644, č. dveří 212, Bc. Šárka Hrabáková, tel.: 378 036 650
50. mateřská škola - ve výjimečných případech v úředních hodinách MŠ - Po - 12:30 - 13:30 a ve Čt - 10:00 - 11:00 hod - kontaktní osoba: Bc. Iveta Vernerová

K zápisu si přineste:
rodný list dítěte
řádně vyplněnou a vytištěnou žádost s podpisy obou rodičů a s potvrzením od lékaře + potvrzením o řádném očkování - 
            
potvrzení o očkování se nevyžaduje u dětí, které do 31. 8. 2017 dovrší věku 5let
občanský průkaz
doklad o trvalém pobytu dítěte - bydliště dítěte se již neposuzuje
cizinci - místo pobytu a doklad o státním občanství dítěte
číslo pojištěnce dítěte (kartička pojištěnce)

Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

Spádové děti dle kritérií jsou děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2016

Kritéria pro přijímání dětí zde
Plakát na zápisy a den otevřených dveří zde 

Den otevřených dveří

Dne 20. 4. 2017 Vás zveme do naší MŠ na den otevřených dveří.
Dopoledne: 9:00 hod - 11:30 hod
Odpoledne: 14:30 hod - 15:30 hod
Vezměte si s sebou přezůvky.
Těšíme se na vás!

Prázdninový provoz

Bude zajišťovat v červenci 2017 64. MŠ Pod Chlumem 3
a v srpnu 2017 - 57. MŠ, Nad Dalmatinkou 1.
Podrobnější informace a papíry k vyplnění dostanete nejdéle v květnu 2017.

Schůzka rodičů předškoláků

13. 3. 2017 v 15:30 hod přijdou do naší MŠ paní učitelky budoucích prvních tříd z 22. ZŠ a z Újezda.
Tématem budou školní zápisy do ZŠ, školní zralost.
Srdečně zveme do třídy Sluníčko.

Pololetní a jarní prázdniny 2017

Zapište závazně docházku svého dítěte dne 3.2.2017 - pololetní prázdniny
a v době jarních prázdnin 13.-17.2.2017
Děkujeme

Poděkování

rodičům, kteří s námi spolupracovali a pomáhali nám při akcích naší MŠ ve šk. roce 2015/16
všem rodičům, kteří přispěli finančním darem na vzdělávací činnost naší MŠ ve šk. roce 2015/16
rodičům Péti ze Sluníčka za darování vánočního stromečku - vánoce 2015
rodičům Stáníka ze třídy Sluníčko za darování krásného vánočního stromečku - vánoce 2014

mamince Daníka z Písničky  za darování krásné velké dýně a její ozdobení - říjen 2014
všem rodičům, kteří nám nosí  papíry na kreslení a papírové kapesníky
rodičúm Péti a Maxíka za finanční dar na Sportovní odpoledne - září 2014
všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a realizaci Sportovního odpoledne, zejm. rodičům Pepíčka - září 2014
tatínkovi Ríši z Písničky a Jindříška z Pohádky za foto naší školky
rodičům Stáníka ze třídy Sluníčko za darování vánočního stromečku - vánoce 2013
mamince Lilianky z Pohádky za finanční dar, za který jsme pořídili voskovky pro všechny děti
všem rodičům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem na MDD - Klauniádu v dubnu až v květnu 2013
rodičům Nelinky z Pohádky za darování vánočního stromečku - vánoce 2012
všem rodičům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem na uskutečnění MDD - březen-červen 2012
paní Adámkové za finanční dar na pořízení květinové výzdoby v srpnu 2011

Změna provozní doby 50. MŠ od 1. 1. 2016

Od 4. 1. 2016 je v 50. MŠ prodloužená provozní doba do 17:00 hod.
Provozní doba 6:00 - 17:00 hod.
Více informací

Rodné číslo

Dobrý den,
Z důvodu ochrany osobních dat (porada ved.šk.jídelen ze dne 26.10.2011) žádám rodiče, kteří platí školné nebo stravné z účtu o toto:
Pokud jste ještě neučinili, prosím do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení vašeho dítěte
Specifický symbol: rodné číslo vašeho dítěte – ZRUŠTE – nesmí se udávat rodné číslo
Děkuji za čas, který věnujete této administrativní záležitosti 

Školní dokumenty

Školní řád na školní rok 2017/2018

Provozní řád zahrady na šk. rok  2017/18

 

Tiskopisy ke stažení 

Nepřítomnost dítěte déle než 10 dnů (u předškoláků se omlouvá písemně každý den do omluvného listu)

Design by SITMP